Kulturreservatet Äskhult

Byn Äskhult är unik i sitt slag genom att den ålderdomliga bebyggelsen aldrig flyttades ut från bykärnan i samband med 1800-talets skifte.

Byn utgörs av fyra gårdar som ligger på toppen av en moränrygg. Tre av bostadshusen är uppförda under 1700- och 1800-talen medan den fjärde och äldsta flyttades hit på 1970-talet. Gårdarna Göttas, Jönsas och Bengts fick sina namn efter ägare på 1700-talet. Den fjärde gården heter Derras vilket betyder grannens. Byn omnämns första gången 1592, då under namnet Escholt. I Hallands landsbeskrivning från 1729 framgår det att Äskhult var fattigt. Ängen var mager och trädlös, och betesmarken bestod av berg. Byn bestod då av fem bostadshus, tre uthuslängor och en skvaltkvarn. Äskhult var bebodd och brukad ända in på 1960-talet.
(Länsstyrelsen i Hallands län)

 

error: The picture is for sale foto@thomaslanden.se